சஞ்சித கர்மா (sanjeeda Karma in tamil)


மும்பிறவிகளின் மொத்த கர்மா


பிராரப்த கர்மா (Prajakta Karma in tamil)


இந்த பிறவிகளில் அனுபவிக்க வேண்டிய கர்மா

ஆகாமிய கர்மா (agamya Karma in tamil)


நம் செயும் செயல்கள் மூலம் ஏற்படும் கர்மா


நிஸ்கமிய  கர்மா (nishkama Karma)


நம் செய்யும் செயல்களில் பற்று இல்லாமல் செய்வது